top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van opdrachten of overeenkomsten door Mariejosé Geurts Mediation & Coaching, Bremstraat 62, 6813 EN Arnhem.

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mariejosé Geurts Mediation & Coaching en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna te noemen: “Mariejose Geurts” en “de opdracht(en)”. 

1.2 Mariejosé Geurts zal zich inspannen de voor haar uit overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen in het kader van mediation, (team)coaching, training en advies naar beste vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgevers. 

1.3 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Mariejosé Geurts en opdrachtgever overeengekomen. 

2. Specificatie van de opdracht 

Aard en omvang van de opdracht alsmede de uitvoeringscondities blijken uit hetgeen partijen daartoe zijn overeengekomen. Indien opdracht en uitvoeringscondities schriftelijk zijn vastgelegd en overeengekomen, is de inhoud van dit stuk of deze stukken beslissend. 

3. Betaling 

3.1 Facturering van door Mariejosé Geurts verrichte werkzaamheden geschiedt aan de opdrachtgever, mits anders overeengekomen. 

3.2 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur. 

3.3 Aan kennismaking gesprekken van een opdrachtgever en/of cliënt zijn geen kosten verbonden, waarbij onder kennismaking het eerste onderhoud met Mariejosé Geurts wordt verstaan. Deze gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk. 

4. Verplichtingen Mariejosé Geurts

Mariejosé Geurts zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever/cliënt te vervullen. 

5. Verplichtingen opdrachtgever 

5.1 Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen. Hieronder wordt mede verstaan dat opdrachtgever al datgene zal doen wat nodig is om cliënten/medewerkers te doen deelnemen aan overeengekomen activiteiten. 

5.2 Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of belemmerd. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige volzinbepaalde en hierdoor extra kosten door Mariejosé Geurts moeten worden gemaakt, komen deze voor rekening van de opdrachtgever. 

5.3 Indien de opdracht (gedeeltelijk) op het kantoor van de opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever aan Mariejosé Geurts de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen. 

Indien gewerkt wordt op een door opdrachtgever gekozen andere locatie worden de reiskosten tegen een tarief van 0,30 per kilometer in rekening gebracht. De benodigde reistijd wordt tegen 50% van het geldende uurtarief per uur doorberekend. Genoemde tarieven zijn ex. Btw. 

6. Voortijdige beëindiging van een organisatie opdracht 

Opdrachtgever en Mariejosé Geurts hebben beiden het recht een opdracht voortijding eenzijdig te beëindigen. Dit dient schriftelijk en met redenen vermeld te gebeuren. Mariejosé Geurts zal slechts dan gebruik maken van deze bevoegdheid indien als gevolg van feiten en/of omstandigheden, die zich aan de invloed van haar onttrekken of haar niet zijn de verwijten, uitvoering of voltooiing van een opdracht in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Indien het besluit tot voortijdige beëindiging (mede) is uitgegaan van Mariejosé Geurts heeft zij slechts aanspraak op honorering van tot dan toe verrichte werkzaamheden, vergoeding van gemaakte kosten, evenals 50% van het nog niet gedeclareerde honorarium waarop zij bij volledige voltooiing van de gegeven opdracht recht zou hebben. Deze verhoging komt echter te vervallen, indien zij in ernstige mate aantoonbaar in de vervulling van de opdracht te kort geschoten is. In alle overige gevallen vindt er overleg met de opdrachtgever plaats.

7. Annulering individuele/groeps trajecten 

7.1 De coachee/cliënt houdt zich aan de afspraken. Een coaching sessie kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd/ bij afzeggingen binnen 24 uur voor aanvang van individuele advies – en coaching gesprekken wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht (uitgaande van een gespreksduur van 1 ½ uur) bij de opdrachtgever. Bij afzeggingen binnen 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek wordt 50% van de gesprekskosten (uitgaande van een gespreksduur van 1 ½ uur) in rekening gebracht. 

7.2 Een mediation/groepstraject/teamcoaching/conflictcoaching kan worden afgezegd onder de volgende annuleringsvoorwaarden. Tussen een maand tot een week voor de uitvoering 50%. Binnen een week voor de uitvoering 100%.

7.3 Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde begrote of reeds bestede tijd en het geldende uurtarief. 

7.4 Mariejosé Geurts heeft het recht een gesprek (met opgave van redenen) te annuleren. Zij is daarbij verplicht zorg te dragen voor het maken van een nieuwe afspraak voor het gesprek. 

8. Overmacht 

8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van Mariejosé Geurts niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel en computer-  en modemstoringen. 

8.2 Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van Mariejosé  Geurts opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is dan wel langer duurt dan twee maanden zijn zowel Mariejosé Geurts als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting van schadevergoeding ontstaat. 

8.3 Indien Mariejosé Geurts al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds verrichte respectievelijk de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden de rekening te voldoen. 

9. Tariefswijziging 

Mariejosé Geurts behoudt zich het recht voor haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen, zonder nadere berichtgeving. 

10. Geheimhouding

10.1 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op geen enkele wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken.

10.2 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven. 


11. Slotbepaling 

Op al deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page